Steunpunt Nederland laat u er niet alleen voor staan

Contact: 088-5507700 | info@steunpuntnederland.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Nederland BV, hierna te noemen: “Steunpunt Nederland”, en een Opdrachtgever waarop Steunpunt Nederland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten opzichte van wie het bureau als in Artikel 1.1 bedoeld zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Steunpunt Nederland, voor de uitvoering waarvan door Steunpunt Nederland derden dienen te worden betrokken. 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Steunpunt Nederlanden en zijn directie. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Steunpunt Nederland en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 8. Indien Steunpunt Nederland niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Steunpunt Nederland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Indien Steunpunt Nederland in een offerte een opgave doet van de kosten, welke de uitvoering van een opdracht in een bepaald geval met zich mee zullen brengen, geschiedt deze opgave vrijblijvend en aan de hand van een schatting van de te besteden tijd op basis van de gegevens, die bekend zijn op het moment van uitbrengen van de offerte. Bij het uitbrengen van een offerte wordt ervan uitgegaan, dat de opdrachtgever steeds tijdig, juist, volledig en efficiënt de medewerking geeft en de bescheiden en inlichtingen verstrekt, die voor de uitvoering van de opdracht van belang is respectievelijk zijn. 2. De geldigheid van offertes bedraagt als regel 14 dagen. 3.1 Indien een offerte door beide partijen is ondertekend, geldt de offerte als opdracht. 3.2 Steunpunt Nederland kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Steunpunt Nederland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Steunpunt Nederland anders aangeeft. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Steunpunt Nederland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging.

1.De overeenkomst tussen Steunpunt Nederlanden de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Steunpunt Nederland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Steunpunt Nederland dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 3. Steunpunt Nederland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 4. Indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, is Steunpunt Nederland eveneens gerechtigd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen. Steunpunt Nederland zal de opdrachtgever zo veel mogelijk vooraf over de inschakeling van deze derden raadplegen en deze daarover in elk geval zo snel mogelijk informeren. De toepasselijkheid van Artikel 7:404, 7:407 lid 2 7:408 lid 3 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 5. Indien door Steunpunt Nederland of door Steunpunt Nederland ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 6. In het geval een behoorlijke uitvoering van een opdracht met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de opdracht behoorden, wordt de opdracht geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en worden de daaraan bestede tijd en de in dat verband gemaakte kosten extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Steunpunt Nederland zal de opdrachtgever zo veel mogelijk vooraf over de extra werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten raadplegen en deze daarover in elk geval zo snel mogelijk informeren. 7. Steunpunt Nederland is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Steunpunt Nederland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 9.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Steunpunt Nederland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Steunpunt Nederland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Steunpunt Nederland zijn verstrekt, heeft Steunpunt Nederland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Steunpunt Nederland ter beschikking heeft gesteld. Steunpunt Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Steunpunt Nederland is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 9.2 Indien Steunpunt Nederland de opdracht ontbindt vanwege redenen genoemd in Artikel 9.1, dan is de opdrachtgever altijd gehouden aan het bureau het volledige voor de gehele opdracht overeengekomen honorarium en gemaakte kosten als schadevergoeding te betalen. 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Steunpunt Nederland zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, 3 daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Steunpunt Nederland gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Steunpunt Nederland bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Steunpunt Nederland op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Steunpunt Nederland een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Steunpunt Nederland gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Steunpunt Nederland daardoor direct of indirect ontstaan. 14. Indien Steunpunt Nederland met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Steunpunt Nederland niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 15. De opdrachtgever zal kosten van derden welke op aanwijzing van Steunpunt Nederlanden na toestemming van de opdrachtgever in het kader van de opdracht gemaakt zijn, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. 16.1 Tenzij door Steunpunt Nederland uitdrukkelijk schriftelijk anders is aanvaard, declareert Steunpunt Nederland de kosten van zijn dienstverlening maandelijks aan de hand van de daadwerkelijk aan de uitvoering van de opdracht bestede tijd, tegen een door Steunpunt Nederland met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. 16.2 Het uurtarief wordt in het algemeen bepaald door het (financiële) belang van de door Steunpunt Nederland te verrichten werkzaamheden en de omvang van te verrichten werkzaamheden. 16.3 Reis-, verblijfs- en administratiekosten worden apart bij de opdrachtgever in rekening gebracht. 16.4 De uurtarieven als bedoeld in 16.2 kunnen door Steunpunt Nederland steeds worden gewijzigd. Steunpunt Nederland doet van de wijziging van uurtarieven vooraf schriftelijk mededeling aan de opdrachtgever. De geldende uurtarieven zullen door Steunpunt Nederland steeds op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden medegedeeld. 17.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Steunpunt Nederland alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Steunpunt Nederland rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Steunpunt Nederland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Steunpunt Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Steunpunt Nederland kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 2. Voorts is Steunpunt Nederland bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Steunpunt Nederland kan worden gevergd. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Steunpunt Nederland op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Steunpunt Nederland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. Indien Steunpunt Nederland tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Steunpunt Nederland gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Steunpunt Nederland gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Steunpunt Nederland, zal Steunpunt Nederland in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Steunpunt Nederland extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Steunpunt Nederland anders aangeeft. 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Steunpunt Nederland vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Steunpunt Nederland op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order of opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. Steunpunt Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Steunpunt Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Steunpunt Nederland niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Steunpunt Nederland of van derden daaronder begrepen. Steunpunt Nederland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Steunpunt Nederland zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. Steunpunt Nederland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 4. Voorzoveel Steunpunt Nederland ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Steunpunt Nederland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door Steunpunt Nederland aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Steunpunt Nederland aangegeven. Steunpunt Nederland is gerechtigd om periodiek te factureren. 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 3. Steunpunt Nederland heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Steunpunt Nederland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Steunpunt Nederland kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Steunpunt Nederland verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de Artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Steunpunt Nederland echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst Steunpunt Nederland geleverde blijft eigendom van Steunpunt Nederland totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Steunpunt Nederland gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 2. Het door Steunpunt Nederland geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Steunpunt Nederland veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Steunpunt Nederland daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Steunpunt Nederland ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Steunpunt Nederland gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Steunpunt Nederland bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 4. Voor het geval Steunpunt Nederland zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Steunpunt Nederlanden door Steunpunt Nederland aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Steunpunt Nederland zich bevinden en deze terug te nemen. 5.1 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan Steunpunt Nederland verschuldigde, heeft Steunpunt Nederland het recht aan hem door of namens de opdrachtgever ter hand gestelde gegevens en bescheiden, alsmede de uitkomsten van zijn werkzaamheden achter te houden, totdat integrale betaling van het aan Steunpunt Nederland verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld 5.2 Steunpunt Nederland draagt zorg dat door de uitoefening van het in Artikel 5.1 bedoelde retentierecht geen voor de opdrachtgever onherstelbare schade ontstaat, zoals het wegens verstrijken van daartoe gestelde termijnen niet meer kunnen voldoen aan de nakoming van op de opdrachtgever drukkende wettelijke verplichtingen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, klachten en verjaringstermijn

1. De door Steunpunt Nederland te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. 2. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Steunpunt Nederland in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Steunpunt Nederland in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Steunpunt Nederland opdracht gegeven heeft. 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 5.1 Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen, dienen klachten schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever van de klacht kennis heeft genomen, of van de klacht redelijkerwijs kennis had kunnen nemen. 5.2 Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door Steunpunt Nederland verrichte werkzaamheden, geven de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. 5.3 Klachten omtrent de hoogte of samenstelling van de declaratie dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk in het bezit van Steunpunt Nederland te zijn. Bij gebreke hiervan heeft Steunpunt Nederland het recht de klacht naast zich neer te leggen en verliest de opdrachtgever het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen. 5.4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Steunpunt Nederland daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Steunpunt Nederlanden de door Steunpunt Nederland bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1.Indien Steunpunt Nederland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. Steunpunt Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Steunpunt Nederland is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 3. Indien Steunpunt Nederland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Steunpunt Nederland beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 4. De aansprakelijkheid van Steunpunt Nederland is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar, minus het eigen risico, in voorkomend geval. 5. Steunpunt Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Steunpunt Nederland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Steunpunt Nederland toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Steunpunt Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 7. De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Steunpunt Nederland of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Vrijwaring

1.De Opdrachtgever vrijwaart Steunpunt Nederland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Steunpunt Nederland toerekenbaar is. Indien Steunpunt Nederland uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Steunpunt Nederland zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Steunpunt Nederland, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Steunpunt Nederlanden derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

1.1 Steunpunt Nederland behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Steunpunt Nederland heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 1.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze kennis, adviezen, of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Steunpunt Nederland te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te doen profiteren.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Steunpunt Nederland partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 2. De rechter in de vestigingsplaats van Steunpunt Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Steunpunt Nederland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Opslag van informatie

13.1 Steunpunt Nederland is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van de opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de opdracht. Steunpunt Nederland is niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de uitvoering van de opdracht. 13.2 Buiten het geval van opzet of grove schuld, zal Steunpunt Nederland niet kunnen worden aangesproken voor betaling van enige schade als gevolg van het verloren gaan van de in 13.1 bedoelde informatie of bescheiden. 13.3 Onder schade als in 13.2 bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart Steunpunt Nederland uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. 2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker. 3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 4.Steunpunt Nederland is steeds bevoegd deze algemene dienstverleningsvoorwaarden te wijzigen.

Onze partners